Lakien ja sääntöjen noudattamista valvovan ohjelman kuvaus ja julkilausuma

BD on sitoutunut luomaan ja ylläpitämään tehokasta lakien ja sääntöjen noudattamista valvovaa ohjelmaa Yhdysvaltain sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastajan (HHS-OIG) julkaisemien ohjeiden mukaisesti. BDin lakiasioiden johtajan hallitsema lakien ja sääntöjen noudattamista valvova ohjelma (jäljempänä "ohjelma") on yksi tärkeimmistä osatekijöistä sitoumuksessamme noudattaa korkeimpia mahdollisia eettisiä, liiketoiminnallisia ja yhteisvastuullisia standardeja.

Ohjelman tarkoitus on edesauttaa lakien tai yhtiön toimintakäytäntöjen rikkomusten torjumista, havaitsemista ja oikaisemista. Ohjelma ei takaa, että epäasianmukaista menettelyä ei esiintyisi enää lainkaan, mutta odotamme, että yhtiön työntekijät ja edustajat toimivat ohjelman edellyttämällä tavalla.

Tässä julkilausumassa kuvataan ne käytännöt, toimenpiteet ja menettelytavat, joita tarvitaan tehokkaan ohjelman ylläpitämisessä. Ohjelmaa kehitetään jatkuvasti, jotta mahdolliset riskit voidaan tunnistaa ja eliminoida ja mahdollisiin lakien ja sääntöjen muuttumiseen voidaan varautua.

Ohjelman yleiskuvaus

I. Rakenne ja yleiskuvaus:

Lakiasioiden johtaja: Ohjelman päävastuu on lakiasioiden johtajalla (Chief Compliance Officer), joka toimii toimitusjohtajan ja BDin hallituksen Governance and Compliance Committee -komitean alaisuudessa. BD on vastuussa siitä, että lakiasioiden johtajalla on tarvittava toimeenpanovalta ja vapaus itsenäiseen päätöksentekoon.

Hallitustason komitea: BDin hallituksen Governance and Compliance Committee -komitea tukee täysin kaikkia yhtiön eettisiä ja vastuullisia periaatteita edesauttavia toimenpiteitä koko BDin laajuisesti ja sitoutuu ohjelman vaatimuksiin. Lakiasioiden johtaja raportoi Governance and Compliance Committee -komitealle neljä kertaa vuodessa ohjelman tilasta ja muista asiaankuuluvista tekijöistä. Raportoinnin tarkoituksena on vahvistaa ohjelman asemaa ja lisätä yhtiön lakien ja sääntöjen noudattamiseen liittyvää läpinäkyvyyttä.

Compliance Committee: BD on perustanut johtotason Compliance Committee -komitean, joka tapaa neljännesvuosittain ja koostuu lakiasioiden johtajasta (puheenjohtaja), toimitusjohtajasta ja muista BDin johtajista, jotka avustavat ohjelman hallinnassa.

II. Käytännöt ja menettelytavat:

BDin toimintaperiaatteet ja muut lakien ja sääntöjen noudattamiseen liittyvät käytännöt muodostavat niiden eettisten ja vastuullisten menettelytapojen rungon, joita kaikkien BD Corporationin (myös tytäryhtiöiden) työntekijöiden ja edustajien on noudatettava, jotta olemme asiakkaiden, toimittajien, valvovien tahojen ja osakkeenomistajien luottamuksen veroisia. Toimintaperiaatteet eritellään ne lain ja yhtiön käytäntöjen mukaiset vaatimukset, joita BD odottaa yhtiön johtajiston, työntekijöiden ja edustajien noudattavan. Toimintaperiaatteet kuvataan BDin perusperiaatteet, arvot ja organisaation sisäiset toimintaohjeet ja liiketoiminnan peruskäytännöt.

III. Koulutus:

Yksi ohjelman tärkeimpiä osia on toimintaperiaatteet ja muiden asiaankuuluvien lakien, sääntöjen ja käytäntöjen opettaminen BDin työntekijöille ja edustajille, jotta he osaavat toimia kaikkien voimassa olevien säädösten mukaisesti. BD sitoutuu välittämään tiedon kaikista säännöistä ja toimintatavoista kaikille henkilöstön jäsenille, joita asia koskee. Koulutus saattaa sisältää seminaareihin osallistumista, tietokonepohjaista opiskelua, painettuihin materiaaleihin tutustumista, intranet-koulutusta, kolmannen osapuolen järjestämiä seminaareja ja henkilökohtaisia koulutustapaamisia. BD tarkistaa ja päivittää koulutusohjelmat säännöllisesti, jotta kaikki uudet lait ja säännöt otetaan varmasti huomioon.

IV. Sisäinen kommunikaatio:

BD haluaa edesauttaa johtajiston ja työntekijöiden ja edustajien välistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on, että kaikki työntekijät tai edustajat, joilla on mahdolliseen lakien tai sääntöjen noudattamista jättämiseen tai rikkomiseen liittyviä kysymyksiä tai ilmoituksia, tietävät, kenen puoleen heidän kannattaa kääntyä, ja että he pystyvät tekemään näin seuraamuksia pelkäämättä. BD käsittelee tämän vuoksi kaikki ilmoitukset ehdottoman luottamuksellisesti. Kaikki, jotka haluavat kysyä jotain tai epäilevät sääntörikkomusta, voivat soittaa BDin luottamukselliseen palvelunumeroon vuorokauden ympäri viikon jokaisena päivänä ja tehdä halutessaan nimettömän ilmoituksen BDin tai sen työntekijöiden tai edustajien käyttäytymisestä. BD takaa, että ketään, joka tekee vilpittömän ilmoituksen tapahtuneesta tai epäillystä väärinkäytöksestä, ei rangaista ilmoituksen tekemisestä.

V. Tarkastus ja valvonta:

Ohjelma sisältää tapoja valvoa asianmukaisten lakien ja sääntöjen noudattamista yhtiössämme sekä yhtiön omien käytäntöjen ja menettelytapojen toimivuutta. Tähän tarkoitukseen on luotu tarkastus- ja valvontaohjelma, joka keskittyy sääntöjen noudattamisen yleisimpiin riskitekijöihin. Lisäksi BD arvioi lakien ja sääntöjen noudattamista valvovaa ohjelmaa säännöllisesti, jotta uudet riskit tunnistettaisiin ja niihin puututtaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Sääntöjen noudattamisen valvonnan painopiste vaihtelee useiden tekijöiden, kuten lainsäädännön muuttumisen, liiketoimintakäytäntöjen muuttumisen ja muiden tekijöiden mukaan.

VI. Mahdollisiin rikkomuksiin reagoiminen:

Ohjelmaan on kirjattu asianmukaiset toimenpiteet työnhakijoiden, alihankkijoiden ja edustajien seulomiseksi. BD ei tee tietoisesti yhteistyötä sellaisten henkilöiden tai orgamisaatioiden kanssa, joita on kielletty osallistumasta valtion terveydenhuollon ohjelmiin. Vaikka tilanteet arvioidaan aina tapauskohtaisesti, BD ryhtyy aina asianmukaisiin kurinpitotoimiin sopimattoman käytöksen ja tulevien rikkomusten kitkemiseksi.

VII. Korjaustoimenpiteet:

Ohjelman ansiosta on todennäköisempää, että laitonta ja epäeettistä toimintaa pystytään estämään, havaitsemaan ja korjaamaan. HHS-OIG huomauttaa kuitenkin, että edes toimiva lain ja sääntöjen noudattamista valvova ohjelma ei pysty kitkemään kaikkea ei-toivottua käytöstä. Ohjelma velvoittaa yrityksen reagoimaan mahdollisiin lain tai yhtiön käytäntöjen rikkomuksiin ripeästi, arvioimaan, johtuuko rikkomus osittain toimitapojen, käytäntöjen tai sisäisen valvonnan puutteista, tekemään rikkomuksia ennaltaehkäisevää työtä ja tarttumaan tarvittaviin kurinpidollisiin toimenpiteisiin. BD täyttää nämä vaatimukset vakiintuneilla käytännöillä ja toimintaohjeilla, joilla havaittuihin lainvastaiseen tai asiattomaan käyttäytymiseen puututaan.